PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU
»V BARTOG PO GUME« - november 2022


1. Organizator nagradnega natečaja z nazivom »V BARTOG PO GUME (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradnega natečaja se z udeležbo v natečaju strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v natečaju izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v njem.

2. Namen nagradnega natečaja je promocija podjetja Bartog d.o.o. Trebnje in ozaveščanje o pomenu varne vožnje v prometu, sploh v zimskih razmerah.

3. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe – končni kupci (B2C), ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje, navedene v 6. točki tega dokumenta, v nadaljevanju dokumenta označeni kot “udeleženci”.
4. Nagradni natečaj poteka preko Facebook strani. Za vsakega udeleženca, ki sodeluje v nagradnem natečaju, se šteje, da se strinja s pogoji in pravili tega dokumenta.

5. Nagradni natečaj poteka od 7.11. 2022 do vključno 21.11. 2022.

6. V nagradnem natečaju lahko vsaka oseba sodeluje le enkrat. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Bartog d.o.o. Trebnje in njihovi najožji družinski člani.

7. Za sodelovanje v nagradnem natečaju šteje objava video posnetka v komentarju pod objavo z dne 7.11. 2022 na Bartog Facebook strani. V poštev pridejo video posnetki, objavljeni do vključno 21.11. 2022.

8. Natečajno delo ne sme vsebovati vulgarnosti, žaljivih vsebin ali vsebin v nasprotju z veljavnimi zakonskimi predpisi.

9. Z objavo video posnetka na Facebook strani Bartog d.o.o. Trebnje, pod objavo z dne 7.11. 2022, udeleženec izjavlja, da:
• je avtor video posnetka in dovoli organizatorju, da video uporablja v promocijske namene
• tekmovalno delo ne krši nobenih pravic tretjih oseb in v zvezi s tem nobena tretja oseba ne bo ukrepala proti organizatorju v zvezi z dejstvom, da organizator uporablja natečajno delo na način, predpisan s tem odlokom
• osebe, ki so sodelovale v posnetku, so soglašale, da sodelujoči deli ta video
• se zavezuje, da bo organizatorja oprostil kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb v zvezi z objavo tega posnetka v promocijske namene

10. Nagrada v natečaju je set zimskih pnevmatik po izbiri nagrajenca (15-17 col).

11. Prejemnika nagrade bo določila komisija. Poleg izvirnosti in kreativnosti videa bo na končno odločitev komisije vplivalo tudi število všečkov pod objavljenim video posnetkom na FB strani. Komisijo imenuje organizator nagradne igre – sestavljali jo bodo predstavniki marketinga, prodaje in nabave. Pritožba na odločitev komisije ni mogoča.

12. Zmagovalni video, ki ga bo organizator uporabljal v promocijske namene, bo znan v petek, 25.11. 2022. Rezultat natečaja bo objavljen na Facebook strani Bartog d.o.o. Trebnje in na spletni strani, nagrajenec bo obveščen preko zasebnega sporočila oziroma e-pošte.

13. Nagrajenec lahko prejme le eno nagrado. Kot nagrajenec se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v natečaju.

14. Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.

15. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; - se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju spravili in pogoji natečaja; - nagrajenec posreduje napačne podatke; - nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade; - izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz natečaja.

16. Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za - kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva; - kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

17. Nagradni natečaj se lahko na podlagi odločitve organizatorja kadarkoli prekine ali spremeni, in sicer brez posebne obrazložitve. V primeru prekinitve natečaja bodo udeleženci o tem obveščeni na spletni strani Bartog.si.

18. Nagrajenec lahko nagrado prevzame po predhodnem dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradnega natečaja pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen ali ponovi proces odločitve o nagradi.

19. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi Bartog d.o.o. Trebnje.

20. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci natečaja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v natečaju, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja natečaja). Izžrebanec organizatorju tega natečaja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v tem natečaju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

21. Pravila nagradnega natečaja so objavljena na www.bartog.si v razdelku "NOVICE".

22. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator natečaja in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook strani https://www.facebook.com/trgovinabartog/ in spletni strani Bartog.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 7. novembra 2022.