SPLOŠNEODLOČBE NAGRADNE IGRE

»Kupujpnevmatike Vredestein in dobi osvežujoče darilo«

SPLOŠNEODLOČBE

V skladu stemi pravili organizator Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210Trebnje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre) prireja prodajno akcijo zimenom Kupuj pnevmatike Vredestein in dobi osvežujoče darilo (v nadaljevanju: prodajnaakcija).
Prodajna akcija poteka na spletni strani
www.bartog.si in www.superguma.si ter v Bartog poslovnih enotah.

POGOJISODELOVANJA

V prodajniakciji lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan začetka nagradne igredopolnile 18. let ter sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Piva, podeljena v prodajni akciji so alkoholne pijače in niso primerna zamlajše od 18 let. Zato sodelovanje mlajšim od 18 let ni dovoljeno.
Udeleženci se strinjajo s temi pravili sodelovanja, jih sprejmejo ter so jihdolžni upoštevati.

NAČINSODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI

V prodajniakciji lahko sodeluje vsak fizični kupec (starejši od 18 let), s prebivališčemv Republiki Sloveniji, ki v terminu od 29.03.2019 do razprodaje zalog, venkratnem nakupu kupi 4 pnevmatike Vredestein nad 16 col. Vsak tak kupec jeupravičen do 1x kompleta craft piva (6 steklenic) za nakup 4 pnevmatik.

Kupec lahkonagrado prevzame v katerikoli poslovni enoti, ob predložitvi račun inizpolnjeni izjavi.

TRAJANJENAGRADNE IGRE

Začeteknagradne igre organizator najavi z objavo na spletni strani www.bartog.si in www.superguma.si . Prodajna akcija traja do razprodajezalog oziroma drugače, če tako določi organizator.

En paketnagrade na fizično stranko (ob nakupu večjih pnevmatik v obdobju akcije seupošteva samo enkratni nakup).

Organizatorne prevzema odgovornosti za:

  • -       Kakršnekoliposledice, ki bi jih morebitna zloraba prodajna akcije in sistema za izvedbo prodajnaakcije lahko povzročila sodelujočim v prodajni akciji in/ali tretji osebi.
  • -       Za stroškekomunikacije in druge stroške, ki jih ima sodelujoči v prodajni akciji ssodelovanjem v njej.
  • -       Kakršnekolidruge nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v prodajniakciji.

NAGRADNISKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec,ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na pozivorganizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v 10dneh od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzamenagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada nebo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tejnagradni akciji lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladuz veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letnodohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarneprotivrednosti.

Nagrada se prevzame ob nakupu, v primeru, da nagrade ni na zalogi pa sejo lahko prevzame z veljavnim obrazcem in računom naslednji dan oz. ob ponovnizalogi v poslovalnici Bartog.

 

VAROVANJEOSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči vprodajni akciji soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi,vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu zZakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizatorzagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdelujezbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, namenevzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanjeuporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga,obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedenev prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če jeto potrebno zaradi izvedbe prodajni akciji.

ODGOVORNOSTIIN PRAVICE

Organizatorne prevzema odgovornosti za:
• Nedelovanje storitve, kot posledica izpada omrežja, izpada električneenergije ali drugih tehničnih motenj
• Kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade
• Kakršnekoli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja

KONČNEDOLOČBE

Pravila tenagradne igre so na voljo na spletni strani organizatorja. Sodelujoči v prodajniakciji so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.Organizator ima pravico za spremembo pravil te nagradne igre. O spremembah boorganizator obveščal sodelujoče.

V primerudodatnih informacij se lahko obrnete na info@bartog.si

Objavljeno, 29.03.2019,v Trebnjem.