Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Continental deli in osvoji«

1. Organizator nagradne igre z nazivom »Continental deli in osvoji« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator).Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri.


2. Namen nagradne igre je promocija Facebook profila Bartog d.o.o. Trebnje.


3. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki imajo resničen Facebook račun in izpolnjujejo pogoje navedene v 6.točki tega dokumenta, v nadaljevanju dokumenta označeni kot “udeleženci”.


4. Nagradna igra poteka preko Facebooka. Za vsakega udeleženca, ki sodeluje v nagradni igri, se šteje, da se strinja s pogoji in pravili tega dokumenta.


5. Nagradna igra poteka od 06.07.2021 do 13.07.2021,do 23:59.


 6. Vnagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so: a) všečkale organizatorjevoFacebook stran, torej na naslovu https://www.facebook.com/trgovinabartog/kliknili gumb “Like”, b) v komentar zapisale »sodelujem«,


7. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.


8. Nagrada v nagradni igri so 4 pnevmatike po izbiri nagrajenca do vključno 17 palcev.


9. Nagrajenec bo izžreban 14.07.2021 in objavljen isti dan na Facebook strani https://www.facebook.com/trgovinabartog/Žrebanje nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.


10. Vsak nagrajenec lahko prejme le nagrado. Kot nagrajenec se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeležencisoglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.


11. Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.


12. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrade ne podelita, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; - se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju spravili in pogoji nagradne igre; - nagrajenec posreduje napačne podatke; -nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade; - izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.


13. Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za - kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva; - kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.


14. Nagrajenec lahko nagrado prevzame le osebno na sedežu podjetja. Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.


15. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.


16. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre). Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.


17. Pravila nagradne igre so objavljena nawww.bartog.si v razdelku "NOVOSTI".


18. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook strani https://www.facebook.com/trgovinabartog/Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


 Ta pravila začnejo veljati 06. julij 2021.